นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด (“บริษัท”, “เรา”, หรือ “ของเรา”) ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ดังคำจำกัดความด้านล่าง) เราทราบถึงความกังวลของคุณต่อวิธีการที่เราเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับคุณไปยังภายนอกประเทศ โดยข้อมูลที่คุณแบ่งปันให้กับเรานั้นจะช่วยให้เราสามารถจัดหาสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับความจำเป็นและความต้องการของคุณ ซึ่งไม่ใช่เพียงการจัดหาสินค้าและบริการจากเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทวันแบงค็อก (ดังคำจำกัดความด้านล่าง) อีกด้วย เราซาบซึ้งถึงการที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจ และเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความระมัดระวังและสมเหตุสมผล โดยที่คุณจะได้รับประสบการณ์และการบริการลูกค้าที่เป็นส่วนตัวจากเรา

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล (ดังคำจำกัดความด้านล่าง) รวมทั้งสิทธิด้านการคุ้มครองข้อมูลของบุคคลภายนอกองค์กรของเราซึ่งเป็นบุคคลที่เรามีการติดต่อด้วยและมีข้อมูลส่วนบุคคล (ดังคำจำกัดความด้นล่าง) ที่เราจัดการดูแลอยู่ในการดำเนินธุรกิจของเรา หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่เราจัดหาให้ ได้แก่ (1) ลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป (2) ผู้ติดต่อ พนักงาน บุคลากร ผู้ได้รับมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใดก็ตามที่มีอำนาจจัดตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือเข้าร่วมในธุรกรรมใดๆ ในนามของบริษัทลูกค้าของเรา รวมถึงบริษัทในเครือของบริษัทลูกค้า (3) ผู้ใช้หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา (4) ผู้ที่รับสินค้าและบริการของเรารายอื่น ๆ และ (5) บุคคลอื่นใดที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (ดังคำจำกัดความด้านล่าง) ของบุคคลเหล่านั้นมา (ซึ่งรวมกันเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”)  ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ยังใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ตั้งอื่นที่เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม ขอความกรุณาให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริการใด ๆ ที่คุณใช้ ซึ่งอาจมีการกำหนดขึ้นต่างหากเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

 

เราอาจทบทวนและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่ใช้บังคับ และการเปลี่ยนแปลงด้านวิธีการที่เราใช้ในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้คุณคอยติดตามตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลเมื่อเราได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขขึ้นบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของเรา ทั้งนี้ เราจะมีการแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแก้ไขที่สำคัญๆ 

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายการใช้คุกกี้

1.     ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม


“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ระบุถึงหรือสามารถระบุตัวตนเกี่ยวกับตัวคุณได้ดังแสดงรายการด้านล่างนี้ ทั้งนี้ เพื่อเสนอสินค้าและบริการของเราให้กับคุณ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง (เช่น ผ่านตัวแทน พนักงาน เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ แอปพลิเคชันของเรา) หรือโดยทางอ้อมจากคุณหรือแหล่งที่มาอื่นๆ (เช่น เว็บไซต์เครือข่ายสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือจากแหล่งที่มาอื่นๆ ที่เปิดเผยทั่วไป) หรือผ่านบริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา หน่วยงานราชการ หรือบุคคลภายนอก โดยประเภทของข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับบริบทการปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับเรา รวมทั้งบริการหรือสินค้าต่าง ๆ ที่คุณจำเป็นหรือต้องการจากเราและจากภายในกลุ่มบริษัทวันแบงค็อก


“ข้อมูลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายได้จำแนกประเภทไว้ว่าเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว โดยเราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือถ่ายโอนข้ามแดนซึ่งข้อมูลอ่อนไหวหากเราได้รับการยินยอมอย่างเปิดเผยจากคุณหรือตามที่กฎหมายอนุญาต

ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ แบ่งประเภทตามลักษณะธุรกิจที่หลากหลายของกลุ่มบริษัทวันแบงค็อก

1.1      อาคารพาณิชย์

1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้า, ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, ตำแหน่งงาน, สถานที่ทำงาน, ประวัติการทำงาน, ข้อมูลบนบัตรที่ราชการออกให้, วันที่ออกบัตรและวันหมดอายุ (เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลระบุตัวตนที่คล้ายกัน), ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน, ใบอนุญาตทำงาน, เลขทะเบียนรถยนต์, รูปถ่าย, งานอดิเรกหรือความสนใจของคุณ

2) รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ที่อยู่อีเมล, LINE ID, WhatsApp ID, WeChat ID, บัญชี Facebook, บัญชี Twitter, บัญชี Instagram, บัญชี Messenger และ ID อื่นๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้, เงินเดือน, รายละเอียดบัญชีธนาคาร (เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร, ชื่อธนาคาร, สาขา, ประเภทบัญชี) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินอื่น ๆ

4) ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตนต่าง ๆ (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) ประวัติอาชญากรรม

1.2     ห้างสรรพสินค้า

1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้า, ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, ตำแหน่งงาน, สถานที่ทำงาน, ประวัติการทำงาน, ข้อมูลบนบัตรที่ราชการออกให้, วันที่ออกบัตรและวันหมดอายุ (เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลระบุตัวตนที่คล้ายกัน), ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน, ใบอนุญาตทำงาน, เลขทะเบียนรถยนต์, รูปถ่าย

2) รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ที่อยู่อีเมล, LINE ID, WhatsApp ID, WeChat ID, บัญชี Facebook, บัญชี Twitter, บัญชี Instagram,บัญชี Messenger และ ID อื่นๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้, เงินเดือน, รายละเอียดบัญชีธนาคาร (เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร, ชื่อธนาคาร, สาขา, ประเภทบัญชี) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินอื่น ๆ

4) รายละเอียดการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินและรับชำระเงินของคุณ, วันและ/หรือเวลาการชำระเงิน, จำนวนเงินและวิธีการชำระเงิน, รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการไถ่ถอน, วันและสถานที่ที่ทำการซื้อขาย

5) รายละเอียดด้านเทคนิค เช่น หมายเลขไอพี (IP), หมายเลข Mac

6) รายละเอียดพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณ ไลฟ์สไตล์ งานอดิเรก ความสนใจ ทัศนคติ และความเชื่อ รวมถึงข้อมูลการปฏิสัมพันธ์

7) รายละเอียดโปรไฟล์ เช่น หมายเลขสมาชิกแอปพลิเคชัน

8) ข้อมูลของบุคคลอื่น: ชื่อบิดา-มารดา และ/หรือ สมาชิกครอบครัว

9) ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตนต่าง ๆ (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) ข้อมูลสุขภาพ, ความพิการ และข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา), ประวัติอาชญากรรม

1.3     พื้นที่ใช้สอยสำหรับทำงานร่วมกัน

1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้า, ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, ตำแหน่งงาน, สถานที่ทำงาน, ประวัติการทำงาน, ประวัติการศึกษา, ภาษาที่ชอบใช้, ข้อมูลบนบัตรที่ราชการออกให้ (เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลระบุตัวตนที่คล้ายกัน), หมายเลขประจำตัวนักศึกษาและวันหมดอายุของบัตร, ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน, รูปถ่าย, ภาพถ่ายวิดีโอ, บันทึกเสียง, ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

2) รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์, ที่อยู่สำหรับวางบิล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, LINE ID, WhatsApp ID, WeChat ID, บัญชี Facebook, บัญชี Twitter, บัญชี Instagram, บัญชี Messenger และ ID อื่นๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้, รายละเอียดบัญชีธนาคาร, รายละเอียดการชำระเงิน,รายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิต

4) รายละเอียดพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณ ไลฟ์สไตล์ ทัศนคติ ความเชื่อ รวมถึงข้อมูลการปฏิสัมพันธ์

5) รายละเอียดโปรไฟล์ เช่น หมายเลขประจำตัวบัตรการเข้าใช้งาน, ชื่อผู้ใช้, ชื่อที่ใช้แสดงบนโปรไฟล์, รหัสผ่าน, รายการที่ผู้ใช้ชื่นชอบ

6) ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตนต่าง ๆ (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) ข้อมูลสุขภาพ, ความพิการ และข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) ประวัติอาชญากรรม

1.4     ห้างค้าปลีก

1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้า, ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, ตำแหน่งงาน, สถานที่ทำงาน, ประวัติการทำงาน, ประวัติการศึกษา, ภาษาที่ชอบใช้, ข้อมูลบนบัตรที่ราชการออกให้ (เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลระบุตัวตนที่คล้ายกัน), หมายเลขประจำตัวนักศึกษาและวันหมดอายุของบัตร, ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน, รูปถ่าย, ภาพถ่ายวิดีโอ, บันทึกเสียง, ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

2) รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์, ที่อยู่สำหรับวางบิล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, LINE ID, WhatsApp ID, WeChat ID, บัญชี Facebook, บัญชี Twitter, บัญชี Instagram, บัญชี Messenger และ ID อื่นๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้, รายละเอียดบัญชีธนาคาร, รายละเอียดการชำระเงิน,รายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิต

4) รายละเอียดพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณ ไลฟ์สไตล์ ทัศนคติ ความเชื่อ รวมถึงข้อมูลการปฏิสัมพันธ์

5) รายละเอียดโปรไฟล์ เช่น หมายเลขประจำตัวบัตรการเข้าใช้งาน, ชื่อผู้ใช้, ชื่อที่ใช้แสดงบนโปรไฟล์, รหัสผ่าน, รายการที่ผู้ใช้ชื่นชอบ

6) ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตนต่าง ๆ (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) ข้อมูลสุขภาพ, ความพิการ และข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) ประวัติอาชญากรรม

1.5     โรงแรม

1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้า, ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, ตำแหน่งงาน, สถานที่ทำงาน, ประวัติการทำงาน, ข้อมูลบนบัตรที่ราชการออกให้, วันที่ออกบัตรและวันหมดอายุ (เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลระบุตัวตนที่คล้ายกัน), ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน, ใบอนุญาตทำงาน, เลขทะเบียนรถยนต์, รูปถ่าย, งานอดิเรกหรือความสนใจของคุณ

2) รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ที่อยู่อีเมล, LINE ID, WhatsApp ID, WeChat ID, บัญชี Facebook, บัญชี Twitter, บัญชี Instagram, บัญชี Messenger และ ID อื่นๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้, เงินเดือน, รายละเอียดบัญชีธนาคาร (เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร, ชื่อธนาคาร, สาขา, ประเภทบัญชี) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินอื่น ๆ

4) ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตนต่าง ๆ (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) ประวัติอาชญากรรม

1.6     ที่พักอาศัย

1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้า, ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, ตำแหน่งงาน, สถานที่ทำงาน, ประวัติการทำงาน, ข้อมูลบนบัตรที่ราชการออกให้, วันที่ออกบัตรและวันหมดอายุ (เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลระบุตัวตนที่คล้ายกัน), ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน, ใบอนุญาตทำงาน, เลขทะเบียนรถยนต์, รูปถ่าย, งานอดิเรกหรือความสนใจของคุณ

2) รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ที่อยู่อีเมล, LINE ID, WhatsApp ID, WeChat ID, บัญชี Facebook, บัญชี Twitter, บัญชี Instagram, บัญชี Messenger และ ID อื่นๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้, เงินเดือน, รายละเอียดบัญชีธนาคาร (เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร, ชื่อธนาคาร, สาขา, ประเภทบัญชี) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินอื่น ๆ

4) รายละเอียดสินค้าและบริการ เช่น การจองห้องชุด งบประมาณ หมายเลขห้องชุด ชั้น ประเภทห้องชุด ประเภทห้องนอน เนื้อที่ห้องชุด ราคาซื้อขาย และรหัสลูกค้า

5) ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตนต่าง ๆ (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) ประวัติอาชญากรรม

1.7     ศูนย์ประชุม

1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้า, ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, ตำแหน่งงาน, สถานที่ทำงาน, ประวัติการทำงาน, ข้อมูลบนบัตรที่ราชการออกให้ (เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลระบุตัวตนที่คล้ายกัน), ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน, ใบอนุญาตทำงาน, เลขทะเบียนรถยนต์, รูปถ่าย, งานอดิเรกหรือความสนใจของคุณ

2) รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ที่อยู่อีเมล, LINE ID, WhatsApp ID, WeChat ID, บัญชี Facebook, บัญชี Twitter, บัญชี Instagram, บัญชี Messenger และ ID อื่นๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้, เงินเดือน, รายละเอียดบัญชีธนาคาร (เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร, ชื่อธนาคาร, สาขา, ประเภทบัญชี) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินอื่น ๆ

4) ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตนต่าง ๆ (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) ประวัติอาชญากรรม

1.8     ดาต้าเซ็นเตอร์

1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้า, ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่งงาน, สถานที่ทำงาน, ประวัติการทำงาน, ข้อมูลบนบัตรที่ราชการออกให้ (เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลระบุตัวตนที่คล้ายกัน), รูปถ่าย

2) รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ที่อยู่อีเมล, LINE ID, WhatsApp ID, WeChat ID, บัญชี Facebook, บัญชี Twitter, บัญชี Instagram,บัญชี Messenger และ ID อื่นๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้, เงินเดือน, รายละเอียดบัญชีธนาคาร

4) ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตนต่าง ๆ (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) ประวัติอาชญากรรม

1.9     สมาร์ทซิตี้ / ศูนย์แสดงศิลปะและวัฒนธรรม

1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้า, ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, ตำแหน่งงาน, สถานที่ทำงาน, ประวัติการทำงาน, ข้อมูลบนบัตรที่ราชการออกให้, วันที่ออกบัตรและวันหมดอายุ (เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลระบุตัวตนที่คล้ายกัน), รูปถ่าย, วีดีโอ, ทะเบียนรถยนต์

2) รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ที่อยู่อีเมล, LINE ID, WhatsApp ID, WeChat ID, บัญชี Facebook, บัญชี Twitter, บัญชี Instagram, บัญชี Messenger และ ID อื่นๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้, เงินเดือน, รายละเอียดบัญชีธนาคาร (เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร, ชื่อธนาคาร, สาขา, ประเภทบัญชี) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินอื่น ๆ

4) ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตนต่าง ๆ (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) ประวัติอาชญากรรม

1.10     ซอฟแวร์แอฟพลิเคชัน

1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้า, ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, สัญชาติ, วันเดือนปีเกิด, ตำแหน่งงาน, สถานที่ทำงาน, ประวัติการทำงาน, ข้อมูลบนบัตรที่ราชการออกให้ (เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลระบุตัวตนที่คล้ายกัน), ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน

2) รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ที่อยู่อีเมล, LINE ID, WhatsApp ID, WeChat ID, บัญชี Facebook, บัญชี Twitter, บัญชี Instagram, บัญชี Messenger และ ID อื่นๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

3) รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้, เงินเดือน, รายละเอียดบัญชีธนาคาร, รายละเอียดการชำระเงิน, รายละเอียดบัตรเครดิต และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินอื่น ๆ

4) รายละเอียดการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินและรับชำระเงินของคุณ, วันและ/หรือเวลาการชำระเงิน, จำนวนเงินและวิธีการชำระเงิน, รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการไถ่ถอน, วันและสถานที่ที่ทำการซื้อขาย

5) รายละเอียดพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณ ไลฟ์สไตล์ ทัศนคติ ความเชื่อ รวมถึงข้อมูลการปฏิสัมพันธ์

6) ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตนต่าง ๆ (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) ประวัติอาชญากรรม

นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น คุกกี้และพฤติกรรมการเรียกดูเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประเภทการเรียกดู ประวัติการสืบค้น ภาษาที่ใช้ในการเรียกดู หมายเลยไอพี (IP) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้และโต้ตอบกับบริการออนไลน์ของเราหรือการโฆษณา (ซึ่งรวมถึงหน้าเว็บที่เข้าชม, เนื้อหาที่รับชม, ลิงค์ที่มีการคลิกดู, และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ใช้งาน) เวลาและความถี่ที่คุณใช้บริการออนไลน์ของเรา หน้าเว็บเพจที่คุณคลิกลิงค์เพื่อมายังบริการออนไลน์ของเรา (เช่น URL ตัวอ้างอิง) และรายงานระบบขัดข้อง โดยหากเป็นไปได้ที่จะต้องนำข้อมูลใด ๆ มาผนวกรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากข้อมูลอื่นถูกนำไปใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ของบุคคลหนึ่ง เราจะถือว่าข้อมูลอื่นนั้น ๆ รวมถึงข้อมูลที่ถูกนำไปผนวกรวมด้วยนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปฏิเสธหรือลบทิ้งคุกกี้ได้ทุกเมื่อในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเว็บบราวเซอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกปฏิเสธคุกกี้บางส่วนหรือทั้งหมดได้ ทั้งนี้ หากคุณใช้งานเว็บไซต์โดยไม่มีการปฏิเสธหรือลบทิ้ง ถือว่าคุณได้ตกลงยินยอมให้เราใช้งานและจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบนโยบายคุกกี้ได้ที่นี่


หากคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา เช่น ชื่อ, นามสกุล, รายละเอียดที่อยู่, และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน, รายได้ของสมาชิกครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น ขอให้คุณแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นรับทราบ และ/หรือขอรับความยินยอม ตามที่ปฏิบัติได้

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลอ่อนไหวโดยอาศัยความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณหรือเมื่อกฎหมายอนุญาตเท่านั้น

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถก็ต่อเมื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น เราจะไม่เก็บรวมรวมข้อมูลโดยมีสติสัมปชัญญะจากลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมเมื่อจำเป็นจากบิดามารดา หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย ในกรณีที่เราทราบว่าเราได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้ตั้งใจจากผู้ใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมเมื่อจำเป็นจากบิดามารดา หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย เราจะลบข้อมูลนั้นนั้นโดยทันทีหรือดำเนินการกับข้อมูลนั้นก็ต่อเมื่อเราสามารถอาศัยมูลฐานทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากความยินยอมได้เท่านั้น

 

2.     วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือถ่ายโอนข้ามแดนซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


2.1     วัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม

เราอาศัยความยินยอมของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

2.1.1     อาคารพาณิชย์

1) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น ประกาศ ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บุคคลภายนอก และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งเราไม่สามารถพึ่งพามูลฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้

2) บริการด้านการวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัทวันแบงค็อก บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือบุคคลภายนอก

3) ข้อมูลอ่อนไหว เราอาจใช้ข้อมูลอ่อนไหวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
    • ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและการพิสูจน์ตัวบุคคล
    • ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) เพื่อการเข้าถึงสถานประกอบการของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย และการจัดให้มีระบบควบคุมการเข้าใช้ลิฟต์
    • ข้อมูลสุขภาพและความพิการ เพื่อประสานงานกับผู้ให้บริการสุขภาพ
    • ประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

2.1.2     ห้างสรรพสินค้า

1) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น ประกาศ ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บุคคลภายนอก และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งเราไม่สามารถพึ่งพามูลฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้

2) บริการด้านการวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัทวันแบงค็อก บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือบุคคลภายนอก

3) ข้อมูลอ่อนไหว เราอาจใช้ข้อมูลอ่อนไหวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
    • ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและการพิสูจน์ตัวบุคคล
    • ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) เพื่อเข้าสถานประกอบการและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
    • ข้อมูลสุขภาพและความพิการ เพื่อประสานงานกับผู้ให้บริการสุขภาพ
    • ประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

2.1.3     พื้นที่ใช้สอยสำหรับทำงานร่วมกัน

1) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น ประกาศ ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บุคคลภายนอก และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งเราไม่สามารถพึ่งพามูลฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้

2) บริการด้านการวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัทวันแบงค็อก บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือบุคคลภายนอก

3) ข้อมูลอ่อนไหว เราอาจใช้ข้อมูลอ่อนไหวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
    • ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและการพิสูจน์ตัวบุคคล
    • ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) เพื่อเข้าสถานประกอบการและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
    • ข้อมูลสุขภาพและความพิการ เพื่อประสานงานกับผู้ให้บริการสุขภาพ
    • ประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

2.1.4     ห้างค้าปลีก

1) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น ประกาศ ข่าวสาร กิจกรรม และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บุคคลภายนอก และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งเราไม่สามารถพึ่งพามูลฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้

2) บริการด้านการวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัทวันแบงค็อก บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือบุคคลภายนอก

3) ข้อมูลอ่อนไหว เราอาจใช้ข้อมูลอ่อนไหวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
    • ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและการพิสูจน์ตัวบุคคล
    • ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) เพื่อเข้าสถานประกอบการและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
    • ข้อมูลสุขภาพและความพิการ เพื่อประสานงานกับผู้ให้บริการสุขภาพ
    • ประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

2.1.5      โรงแรม

1) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น ประกาศ ข่าวสาร กิจกรรม และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บุคคลภายนอก และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งเราไม่สามารถพึ่งพามูลฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้

2) บริการด้านการวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัทวันแบงค็อก บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือบุคคลภายนอก

3) ข้อมูลอ่อนไหว เราอาจใช้ข้อมูลอ่อนไหวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
    • ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและการพิสูจน์ตัวบุคคล
    • ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) เพื่อเข้าสถานประกอบการและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
    • ข้อมูลสุขภาพและความพิการ เพื่อประสานงานกับผู้ให้บริการสุขภาพ
    • ประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

2.1.6     ที่พักอาศัย

1) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น ประกาศ ข่าวสาร กิจกรรม และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บุคคลภายนอก และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งเราไม่สามารถพึ่งพามูลฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้

2) บริการด้านการวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัทวันแบงค็อก บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือบุคคลภายนอก

3) ข้อมูลอ่อนไหว เราอาจใช้ข้อมูลอ่อนไหวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
    • ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและการพิสูจน์ตัวบุคคล
    • ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) เพื่อเข้าสถานประกอบการและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
    • ข้อมูลสุขภาพและความพิการ เพื่อประสานงานกับผู้ให้บริการสุขภาพ
    • ประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

2.1.7     ศูนย์ประชุม

1) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น ประกาศ ข่าวสาร กิจกรรม และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บุคคลภายนอก และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งเราไม่สามารถพึ่งพามูลฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้

2) บริการด้านการวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัทวันแบงค็อก บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือบุคคลภายนอก

3) ข้อมูลอ่อนไหว เราอาจใช้ข้อมูลอ่อนไหวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
    • ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและการพิสูจน์ตัวบุคคล
    • ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมทางศาสนา
    • ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) เพื่อเข้าสถานประกอบการและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
    • ข้อมูลสุขภาพ เพื่อจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
    • ข้อมูลสุขภาพและความพิการ เพื่อประสานงานกับผู้ให้บริการสุขภาพ
    • ประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

2.1.8     ดาต้าเซ็นเตอร์

1) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น ประกาศ ข่าวสาร กิจกรรม และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บุคคลภายนอก และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งเราไม่สามารถพึ่งพามูลฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้

2) บริการด้านการวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัทวันแบงค็อก บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือบุคคลภายนอก

3) ข้อมูลอ่อนไหว เราอาจใช้ข้อมูลอ่อนไหวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

    • ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและการพิสูจน์ตัวบุคคล
    • ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) เพื่อเข้าสถานประกอบการและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
    • ประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

2.1.9     สมาร์ทซิตี้ / ศูนย์แสดงศิลปะและวัฒนธรรม

1) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น ประกาศ ข่าวสาร กิจกรรม และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บุคคลภายนอก และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งเราไม่สามารถพึ่งพามูลฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้

2) บริการด้านการวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัทวันแบงค็อก บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือบุคคลภายนอก

3) ข้อมูลอ่อนไหว เราอาจใช้ข้อมูลอ่อนไหวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
    • ข้อมูลอ่อนไหวดังแสดงในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หรือชาติกำเนิด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและการพิสูจน์ตัวบุคคล
    • ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) เพื่อเข้าสถานประกอบการและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
    • ข้อมูลสุขภาพและความพิการ เพื่อประสานงานกับผู้ให้บริการสุขภาพ
    • ประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

2.1.10     ซอฟแวร์แอฟพลิเคชัน

1) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น ประกาศ ข่าวสาร กิจกรรม และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บุคคลภายนอก และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งเราไม่สามารถพึ่งพามูลฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้

2) บริการด้านการวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอก

3) ข้อมูลอ่อนไหว เราอาจใช้ข้อมูลอ่อนไหวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
    • การจดจำใบหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและการพิสูจน์ตัวบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
    • ข้อมูลชีวมิติ (เช่น ลายนิ้วมือ, การจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตา) เพื่อเข้าสถานประกอบการและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
    • ข้อมูลสุขภาพและความพิการ เพื่อประสานงานกับผู้ให้บริการสุขภาพ
    • ประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

เมื่อความยินยอมเป็นมูลฐานทางกฎหมาย คุณมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ ซึ่งสามารถกระทำการดังกล่าวได้โดยติดต่อ เราตามข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของคุณตามความยินยอมของคุณก่อนที่จะมีการเพิกถอน
 

2.2     วัตถุประสงค์ที่เราอาจพึ่งพาและมูลฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


เราอาจอาศัย (1) ฐานทางสัญญา - เพื่อการเริ่มต้นทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ (2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย - เพื่อการปฏิบัติตามพันธะผูกพันทางกฎหมาย (3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม - เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์อันชอบธรรมของเราและผลประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลที่สาม (4) ฐานประโยชน์อันสำคัญต่อชีวิต – เพื่อป้องกันหรือยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลหนึ่ง ๆ และ/หรือ (5) ฐานสาธารณประโยชน์ - เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ


2.2.1     อาคารพาณิชย์

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณ เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์เชิงสัญญากับคุณ; เพื่อจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา, ธุรกรรมทางการเงินและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เช่น การตรวจสอบ, การทวนสอบยืนยัน, การยกเลิกธุรกรรม; เพื่อทำการนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง; เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้, การเบิกจ่ายเงินสด, เจ้าหนี้การค้า, หลักฐานการซื้อขาย; เพื่อเก็บบันทึกหลักฐาน; เพื่อจัดการดูแลการใช้งานบัตรเข้าออก; และเพื่อส่งคำเชิญให้คุณเข้าร่วมงานกิจกรรมและบริการของเรา; เพื่อจัดงานกิจกรรม, สถานที่, และบริการอื่น ๆ ให้แก่คุณ

2) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด, ข้อเสนอพิเศษ, สิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น, ประกาศ, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจตามความชอบของคุณที่ได้แจ้งไว้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม

3) การจับรางวัล การประกวดแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมในโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ การประกวดแข่งขัน การจับรางวัล สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่สุดพิเศษเฉพาะคุณ และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ

4) การลงทะเบียนและการพิสูจน์ตัวบุคคล เพื่อลงทะเบียน ยืนยัน ระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตนหรืออัตลักษณ์บุคคลของคุณ

5) การสื่อสารและบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณได้รับจากเรารวมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากคุณ; เพื่อดำเนินการและปรับปรุงข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน; เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สินค้าและบริการแก่คุณ; เพื่อจัดการรับมือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการลูกค้า คำร้องขอ คำติชม ข้อร้องเรียน การเรียกร้องสิทธิ์การรับประกัน ข้อพิพาท หรือการชดเชยค่าสินไหมทดแทน; เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิคและข้อตกลงการค้า

6) การทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน เช่น การดำเนินการชำระเงินหรือธุรกรรมต่าง ๆ การวางบิล การดำเนินการ การหักบัญชี การคืนเงิน หรือกิจกรรมการไกล่เกลี่ย ซึ่งรวมถึงธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดหรือการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาบันทึก การออกหนังสือเรียกชำระเงิน ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และการจัดส่งเอกสารดังกล่าว

7) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ, การวิจัยตลาด, การสำรวจตลาด, การประเมินผลตลาด, และพฤติกรรมการตลาด; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาดและข้อเสนอการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ของเรา; เพื่อประเมินประโยชน์ที่คุณได้รับจากโซลูชั่นต่าง ๆ; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนาต้นแบบโดยแบ่งประเภทตามกลุ่มลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น); เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ; เพื่อประเมินผล พัฒนา จัดการ ปรับปรุง ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินธุรกิจสำหรับคุณและลูกค้าของเราทุกคน

8) การดำเนินธุรกิจ เช่น เพื่อปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน; เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับป้องกันความเสี่ยง (เช่น พัฒนาต้นแบบเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือคาดการณ์โอกาสการเกิดอุบัติเหตุ); เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า; เพื่อดำเนินการควบคุมความเสี่ยงสถาบัน การตรวจสอบบัญชีและการเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ; เพื่อจัดเก็บบันทึกทางธุรกิจรวมทั้งดำเนินการ จัดการ และคงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจของเรา; เพื่อรักษาการปฏิบัติงานด้านไอที การจัดการระบบสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของระบบไอทีและการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไอที; และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการบริหารจัดการธุรกิจภายในสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการขั้นตอนภายในองค์กร; เพื่อเก็บรักษาบันทึกความถี่การเข้าชม

9) การปฏิบัติตามระเบียบบังคับและข้อผูกพัน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเราจำเป็นต้องกระทำการเช่นนั้นตามกฎหมาย และเมื่อการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าว; เพื่อจัดทำและจัดการแจ้งภาษี; เพื่อติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษี หน่วยงานกำกับดูแลการบริการด้านการเงิน และหน่วยงานที่กำกับดูและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ และเพื่อการสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

10) การทำงานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เช่น เพื่อดูแล ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่ออำนวยความสะดวกและให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย; เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดวางและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงระบบที่เรามีให้บริการและเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

11) การปกป้องผลประโยชน์ เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา; เพื่อสอดส่องและป้องกันการประพฤติผิดในสถานประกอบการของเรา ยกตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจหา ป้องกัน และตอบสนองต่อการการเรียกร้องสิทธิโดยทุจริต และเพื่อกำหนดความเสี่ยงการฉ้อโกงรวมทั้งระบุธุรกรรมอันเป็นการฉ้อโกง การเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย; เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียซึ่งทรัพย์สินของเรา; เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบและบันทึกภายใน การจัดการสินทรัพย์ ระบบ และการควบคุมกิจการอื่นๆ; เพื่อติดตามสถานการณ์; เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำความผิดทางอาญา; และเพื่อป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา สำหรับใช้อ้างอิงและเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิ์และการดำเนินคดี

12) การทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริษัท ในกรณีที่มีการขาย โอน ควบกิจการ ปฏิรูปองค์กร หรือกรณีที่คล้ายกันนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่าหนึ่งรายได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น ๆ

13) ชีวิต เพื่อปกป้องและยับยั้งอันตรายอันเกิดกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลหนึ่ง ๆ

ทั้งนี้ หากคุณไม่ยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณได้

2.2.2     ห้างสรรพสินค้า

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณ เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์เชิงสัญญากับคุณ; เพื่อจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา ธุรกรรมทางการเงินและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เช่น การตรวจสอบ, การทวนสอบยืนยัน, การยกเลิกธุรกรรม; เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้, การเบิกจ่ายเงินสด, เจ้าหนี้การค้า, หลักฐานการซื้อขาย; เพื่อเก็บบันทึกหลักฐาน; เพื่อดำเนินการโครงการไถ่ถอน; และเพื่อส่งคำเชิญให้คุณเข้าร่วมงานกิจกรรมและบริการของเรา เพื่อจัดงานกิจกรรม, สถานที่, และบริการอื่น ๆ ให้แก่คุณ

2) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด, ข้อเสนอพิเศษ, สิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น, ประกาศ, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจตามความชอบของคุณที่ได้แจ้งไว้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม

3) การจับรางวัล การประกวดแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมในโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ การประกวดแข่งขัน การจับรางวัล สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่สุดพิเศษเฉพาะคุณ และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ

4) การลงทะเบียนและการพิสูจน์ตัวบุคคล เพื่อลงทะเบียน ยืนยัน ระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตนหรืออัตลักษณ์บุคคลของคุณ

5) การสื่อสารและบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณได้รับจากเรารวมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากคุณ; เพื่อดำเนินการและปรับปรุงข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน; เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สินค้าและบริการแก่คุณ; เพื่อจัดการรับมือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการลูกค้า คำร้องขอ คำติชม ข้อร้องเรียน การเรียกร้องสิทธิ์การรับประกัน ข้อพิพาท หรือการชดเชยค่าสินไหมทดแทน; เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิคและข้อตกลงการค้า

6) การทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน เช่น การดำเนินการชำระเงินหรือธุรกรรมต่าง ๆ การวางบิล การดำเนินการ การหักบัญชี การคืนเงิน หรือกิจกรรมการไกล่เกลี่ย ซึ่งรวมถึงธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดหรือการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาบันทึก การออกหนังสือเรียกชำระเงิน ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และการจัดส่งเอกสารดังกล่าว

7) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ, การวิจัยตลาด, การสำรวจตลาด, การประเมินผลตลาด, และพฤติกรรมการตลาด; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาดและข้อเสนอการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ของเรา; เพื่อประเมินประโยชน์ที่คุณได้รับจากโซลูชั่นต่าง ๆ; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนาต้นแบบโดยแบ่งประเภทตามกลุ่มลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น); เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ; เพื่อประเมินผล พัฒนา จัดการ ปรับปรุง ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินธุรกิจสำหรับคุณและลูกค้าของเราทุกคน

8) การดำเนินธุรกิจ เช่น เพื่อปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน; เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับป้องกันความเสี่ยง (เช่น พัฒนาต้นแบบเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือคาดการณ์โอกาสการเกิดอุบัติเหตุ); เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า; เพื่อดำเนินการควบคุมความเสี่ยงสถาบัน การตรวจสอบบัญชีและการเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ; เพื่อจัดเก็บบันทึกทางธุรกิจรวมทั้งดำเนินการ จัดการ และคงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจของเรา; เพื่อรักษาการปฏิบัติงานด้านไอที การจัดการระบบสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของระบบไอทีและการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไอที; และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการบริหารจัดการธุรกิจภายในสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการขั้นตอนภายในองค์กร; เพื่อเก็บรักษาบันทึกความถี่การเข้าชม

9) การปฏิบัติตามระเบียบบังคับและข้อผูกพัน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเราจำเป็นต้องกระทำการเช่นนั้นตามกฎหมาย และเมื่อการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าว; เพื่อจัดทำและจัดการแจ้งภาษี; เพื่อติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษี หน่วยงานกำกับดูแลการบริการด้านการเงิน และหน่วยงานที่กำกับดูและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ และเพื่อการสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

10) การทำงานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เช่น เพื่อดูแล ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่ออำนวยความสะดวกและให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย; เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดวางและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงระบบที่เรามีให้บริการและเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

11) การปกป้องผลประโยชน์ เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา; เพื่อสอดส่องและป้องกันการประพฤติผิดในสถานประกอบการของเรา ยกตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจหา ป้องกัน และตอบสนองต่อการการเรียกร้องสิทธิโดยทุจริต และเพื่อกำหนดความเสี่ยงการฉ้อโกงรวมทั้งระบุธุรกรรมอันเป็นการฉ้อโกง การเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย; เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียซึ่งทรัพย์สินของเรา; เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบและบันทึกภายใน การจัดการสินทรัพย์ ระบบ และการควบคุมกิจการอื่น ๆ; เพื่อติดตามสถานการณ์; เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำความผิดทางอาญา; และเพื่อป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา สำหรับใช้อ้างอิงและเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิ์และการดำเนินคดี

12) การทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริษัท ในกรณีที่มีการขาย โอน ควบกิจการ ปฏิรูปองค์กร หรือกรณีที่คล้ายกันนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่าหนึ่งรายได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น ๆ

13) ชีวิต เพื่อปกป้องและยับยั้งอันตรายอันเกิดกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลหนึ่ง ๆ

ทั้งนี้ หากคุณไม่ยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณได้

2.2.3     พื้นที่ใช้สอยสำหรับทำงานร่วมกัน

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณ เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์เชิงสัญญากับคุณ; เพื่อจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา ธุรกรรมทางการเงินและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เช่น การตรวจสอบ, การทวนสอบยืนยัน, การยกเลิกธุรกรรม; เพื่อบริหารจัดการการใช้บัตรเข้าออก; เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสมาชิกภาพของคุณ; เพื่อเก็บบันทึกหลักฐาน; และเพื่อส่งคำเชิญให้คุณเข้าร่วมงานกิจกรรมและบริการของเรา เพื่อจัดงานกิจกรรม, สถานที่, และบริการอื่น ๆ ให้แก่คุณ

2) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด, ข้อเสนอพิเศษ, สิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น, ประกาศ, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจตามความชอบของคุณที่ได้แจ้งไว้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม

3) การจับรางวัล การประกวดแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมในโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ การประกวดแข่งขัน การจับรางวัล สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่สุดพิเศษเฉพาะคุณ และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ

4) การลงทะเบียนและการพิสูจน์ตัวบุคคล เพื่อลงทะเบียน ยืนยัน ระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตนหรืออัตลักษณ์บุคคลของคุณ

5) การสื่อสารและบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณได้รับจากเรารวมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากคุณ; เพื่อดำเนินการและปรับปรุงข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน; เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สินค้าและบริการแก่คุณ; เพื่อจัดการรับมือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการลูกค้า คำร้องขอ คำติชม ข้อร้องเรียน การเรียกร้องสิทธิ์การรับประกัน ข้อพิพาท หรือการชดเชยค่าสินไหมทดแทน; เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิคและข้อตกลงการค้า

6) การทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน เช่น การดำเนินการชำระเงินหรือธุรกรรมต่าง ๆ การวางบิล การดำเนินการ การหักบัญชี การคืนเงิน หรือกิจกรรมการไกล่เกลี่ย ซึ่งรวมถึงธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดหรือการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาบันทึก การออกหนังสือเรียกชำระเงิน ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และการจัดส่งเอกสารดังกล่าว

7) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ, การวิจัยตลาด, การสำรวจตลาด, การประเมินผลตลาด, และพฤติกรรมการตลาด; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาดและข้อเสนอการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ของเรา; เพื่อประเมินประโยชน์ที่คุณได้รับจากโซลูชั่นต่าง ๆ; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนาต้นแบบโดยแบ่งประเภทตามกลุ่มลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น); เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ; เพื่อประเมินผล พัฒนา จัดการ ปรับปรุง ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินธุรกิจสำหรับคุณและลูกค้าของเราทุกคน

8) การดำเนินธุรกิจ เช่น เพื่อปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน; เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับป้องกันความเสี่ยง (เช่น พัฒนาต้นแบบเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือคาดการณ์โอกาสการเกิดอุบัติเหตุ); เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า; เพื่อดำเนินการควบคุมความเสี่ยงสถาบัน การตรวจสอบบัญชีและการเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ; เพื่อจัดเก็บบันทึกทางธุรกิจรวมทั้งดำเนินการ จัดการ และคงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจของเรา; เพื่อรักษาการปฏิบัติงานด้านไอที การจัดการระบบสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของระบบไอทีและการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไอที; และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการบริหารจัดการธุรกิจภายในสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการขั้นตอนภายในองค์กร; เพื่อเก็บรักษาบันทึกความถี่การเข้าชม

9) การปฏิบัติตามระเบียบบังคับและข้อผูกพัน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเราจำเป็นต้องกระทำการเช่นนั้นตามกฎหมาย และเมื่อการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าว; เพื่อจัดทำและจัดการแจ้งภาษี; เพื่อติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษี หน่วยงานกำกับดูแลการบริการด้านการเงิน และหน่วยงานที่กำกับดูและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ และเพื่อการสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

10) การทำงานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เช่น เพื่อดูแล ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่ออำนวยความสะดวกและให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย; เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดวางและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงระบบที่เรามีให้บริการและเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

11) การปกป้องผลประโยชน์ เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา; เพื่อสอดส่องและป้องกันการประพฤติผิดในสถานประกอบการของเรา ยกตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจหา ป้องกัน และตอบสนองต่อการการเรียกร้องสิทธิโดยทุจริต และเพื่อกำหนดความเสี่ยงการฉ้อโกงรวมทั้งระบุธุรกรรมอันเป็นการฉ้อโกง การเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย; เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียซึ่งทรัพย์สินของเรา; เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบและบันทึกภายใน การจัดการสินทรัพย์ ระบบ และการควบคุมกิจการอื่น ๆ; เพื่อติดตามสถานการณ์; เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำความผิดทางอาญา; และเพื่อป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา สำหรับใช้อ้างอิงและเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิ์และการดำเนินคดี

12) การทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริษัท ในกรณีที่มีการขาย โอน ควบกิจการ ปฏิรูปองค์กร หรือกรณีที่คล้ายกันนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่าหนึ่งรายได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น ๆ

13) ชีวิต เพื่อปกป้องและยับยั้งอันตรายอันเกิดกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลหนึ่ง ๆ

ทั้งนี้ หากคุณไม่ยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณได้

2.2.4     ห้างค้าปลีก

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณ เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์เชิงสัญญากับคุณ; เพื่อจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา ธุรกรรมทางการเงินและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เช่น การตรวจสอบ, การทวนสอบยืนยัน, การยกเลิกธุรกรรม; เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้, การเบิกจ่ายเงินสด, และเจ้าหนี้การค้า; เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสมาชิกภาพของคุณ; เพื่อเก็บบันทึกหลักฐาน; และเพื่อส่งคำเชิญให้คุณเข้าร่วมงานกิจกรรมและบริการของเรา เพื่อจัดงานกิจกรรม, สถานที่, และบริการอื่น ๆ ให้แก่คุณ

2) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด, ข้อเสนอพิเศษ, สิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น, ประกาศ, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจตามความชอบของคุณที่ได้แจ้งไว้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม

3) การจับรางวัล การประกวดแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมในโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ การประกวดแข่งขัน การจับรางวัล สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่สุดพิเศษเฉพาะคุณ และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ

4) การลงทะเบียนและการพิสูจน์ตัวบุคคล เพื่อลงทะเบียน ยืนยัน ระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตนหรืออัตลักษณ์บุคคลของคุณ

5) การสื่อสารและบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณได้รับจากเรารวมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากคุณ; เพื่อดำเนินการและปรับปรุงข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน; เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สินค้าและบริการแก่คุณ; เพื่อจัดการรับมือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการลูกค้า คำร้องขอ คำติชม ข้อร้องเรียน การเรียกร้องสิทธิ์การรับประกัน ข้อพิพาท หรือการชดเชยค่าสินไหมทดแทน; เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิคและข้อตกลงการค้า

6) การทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน เช่น การดำเนินการชำระเงินหรือธุรกรรมต่าง ๆ การวางบิล การดำเนินการ การหักบัญชี การคืนเงิน หรือกิจกรรมการไกล่เกลี่ย ซึ่งรวมถึงธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดหรือการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาบันทึก การออกหนังสือเรียกชำระเงิน ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และการจัดส่งเอกสารดังกล่าว

7) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ, การวิจัยตลาด, การสำรวจตลาด, การประเมินผลตลาด, และพฤติกรรมการตลาด; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาดและข้อเสนอการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ของเรา; เพื่อประเมินประโยชน์ที่คุณได้รับจากโซลูชั่นต่าง ๆ; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนาต้นแบบโดยแบ่งประเภทตามกลุ่มลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น); เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ; เพื่อประเมินผล พัฒนา จัดการ ปรับปรุง ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินธุรกิจสำหรับคุณและลูกค้าของเราทุกคน

8) การดำเนินธุรกิจ เช่น เพื่อปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน; เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับป้องกันความเสี่ยง (เช่น พัฒนาต้นแบบเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือคาดการณ์โอกาสการเกิดอุบัติเหตุ); เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า; เพื่อดำเนินการควบคุมความเสี่ยงสถาบัน การตรวจสอบบัญชีและการเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ; เพื่อจัดเก็บบันทึกทางธุรกิจรวมทั้งดำเนินการ จัดการ และคงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจของเรา; เพื่อรักษาการปฏิบัติงานด้านไอที การจัดการระบบสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของระบบไอทีและการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไอที; และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการบริหารจัดการธุรกิจภายในสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการขั้นตอนภายในองค์กร; เพื่อเก็บรักษาบันทึกความถี่การเข้าชม

9) การปฏิบัติตามระเบียบบังคับและข้อผูกพัน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเราจำเป็นต้องกระทำการเช่นนั้นตามกฎหมาย และเมื่อการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าว; เพื่อจัดทำและจัดการแจ้งภาษี; เพื่อติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษี หน่วยงานกำกับดูแลการบริการด้านการเงิน และหน่วยงานที่กำกับดูและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ และเพื่อการสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

10) การทำงานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เช่น เพื่อดูแล ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่ออำนวยความสะดวกและให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย; เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดวางและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงระบบที่เรามีให้บริการและเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

11) การปกป้องผลประโยชน์ เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา; เพื่อสอดส่องและป้องกันการประพฤติผิดในสถานประกอบการของเรา ยกตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจหา ป้องกัน และตอบสนองต่อการการเรียกร้องสิทธิโดยทุจริต และเพื่อกำหนดความเสี่ยงการฉ้อโกงรวมทั้งระบุธุรกรรมอันเป็นการฉ้อโกง การเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย; เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียซึ่งทรัพย์สินของเรา; เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบและบันทึกภายใน การจัดการสินทรัพย์ ระบบ และการควบคุมกิจการอื่น ๆ; เพื่อติดตามสถานการณ์; เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำความผิดทางอาญา; และเพื่อป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา สำหรับใช้อ้างอิงและเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิ์และการดำเนินคดี

12) การทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริษัท ในกรณีที่มีการขาย โอน ควบกิจการ ปฏิรูปองค์กร หรือกรณีที่คล้ายกันนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่าหนึ่งรายได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น ๆ

13) ชีวิต เพื่อปกป้องและยับยั้งอันตรายอันเกิดกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลหนึ่ง ๆ

ทั้งนี้ หากคุณไม่ยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณได้

2.2.5      โรงแรม

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณ เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์เชิงสัญญากับคุณ; เพื่อจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา ธุรกรรมทางการเงินและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เช่น การตรวจสอบ, การทวนสอบยืนยัน, การยกเลิกธุรกรรม; เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้, การเบิกจ่ายเงินสด, และเจ้าหนี้การค้า; เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสมาชิกภาพของคุณ; เพื่อเก็บบันทึกหลักฐาน; และเพื่อส่งคำเชิญให้คุณเข้าร่วมงานกิจกรรมและบริการของเรา เพื่อจัดงานกิจกรรม, สถานที่, และบริการอื่น ๆ ให้แก่คุณ

2) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด, ข้อเสนอพิเศษ, สิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น, ประกาศ, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจตามความชอบของคุณที่ได้แจ้งไว้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม

3) การจับรางวัล การประกวดแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมในโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ การประกวดแข่งขัน การจับรางวัล สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่สุดพิเศษเฉพาะคุณ และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ

4) การลงทะเบียนและการพิสูจน์ตัวบุคคล เพื่อลงทะเบียน ยืนยัน ระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตนหรืออัตลักษณ์บุคคลของคุณ

5) การสื่อสารและบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณได้รับจากเรารวมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากคุณ; เพื่อดำเนินการและปรับปรุงข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน; เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สินค้าและบริการแก่คุณ; เพื่อจัดการรับมือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการลูกค้า คำร้องขอ คำติชม ข้อร้องเรียน การเรียกร้องสิทธิ์การรับประกัน ข้อพิพาท หรือการชดเชยค่าสินไหมทดแทน; เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิคและข้อตกลงการค้า

6) การทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน เช่น การดำเนินการชำระเงินหรือธุรกรรมต่าง ๆ การวางบิล การดำเนินการ การหักบัญชี การคืนเงิน หรือกิจกรรมการไกล่เกลี่ย ซึ่งรวมถึงธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดหรือการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาบันทึก การออกหนังสือเรียกชำระเงิน ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และการจัดส่งเอกสารดังกล่าว

7) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ, การวิจัยตลาด, การสำรวจตลาด, การประเมินผลตลาด, และพฤติกรรมการตลาด; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาดและข้อเสนอการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ของเรา; เพื่อประเมินประโยชน์ที่คุณได้รับจากโซลูชั่นต่าง ๆ; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนาต้นแบบโดยแบ่งประเภทตามกลุ่มลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น); เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ; เพื่อประเมินผล พัฒนา จัดการ ปรับปรุง ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินธุรกิจสำหรับคุณและลูกค้าของเราทุกคน

8) การดำเนินธุรกิจ เช่น เพื่อปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน; เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับป้องกันความเสี่ยง (เช่น พัฒนาต้นแบบเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือคาดการณ์โอกาสการเกิดอุบัติเหตุ); เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า; เพื่อดำเนินการควบคุมความเสี่ยงสถาบัน การตรวจสอบบัญชีและการเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ; เพื่อจัดเก็บบันทึกทางธุรกิจรวมทั้งดำเนินการ จัดการ และคงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจของเรา; เพื่อรักษาการปฏิบัติงานด้านไอที การจัดการระบบสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของระบบไอทีและการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไอที; และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการบริหารจัดการธุรกิจภายในสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการขั้นตอนภายในองค์กร; เพื่อเก็บรักษาบันทึกความถี่การเข้าชม

9) การปฏิบัติตามระเบียบบังคับและข้อผูกพัน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเราจำเป็นต้องกระทำการเช่นนั้นตามกฎหมาย และเมื่อการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าว; เพื่อจัดทำและจัดการแจ้งภาษี; เพื่อติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษี หน่วยงานกำกับดูแลการบริการด้านการเงิน และหน่วยงานที่กำกับดูและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ และเพื่อการสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

10) การทำงานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เช่น เพื่อดูแล ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่ออำนวยความสะดวกและให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย; เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดวางและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงระบบที่เรามีให้บริการและเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

11) การปกป้องผลประโยชน์ เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา; เพื่อสอดส่องและป้องกันการประพฤติผิดในสถานประกอบการของเรา ยกตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจหา ป้องกัน และตอบสนองต่อการการเรียกร้องสิทธิโดยทุจริต และเพื่อกำหนดความเสี่ยงการฉ้อโกงรวมทั้งระบุธุรกรรมอันเป็นการฉ้อโกง การเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย; เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียซึ่งทรัพย์สินของเรา; เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบและบันทึกภายใน การจัดการสินทรัพย์ ระบบ และการควบคุมกิจการอื่น ๆ; เพื่อติดตามสถานการณ์; เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำความผิดทางอาญา; และเพื่อป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา สำหรับใช้อ้างอิงและเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิ์และการดำเนินคดี

12) การทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริษัท ในกรณีที่มีการขาย โอน ควบกิจการ ปฏิรูปองค์กร หรือกรณีที่คล้ายกันนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่าหนึ่งรายได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น ๆ

13) ชีวิต เพื่อปกป้องและยับยั้งอันตรายอันเกิดกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลหนึ่ง ๆ

ทั้งนี้ หากคุณไม่ยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณได้

 

2.2.6     ที่พักอาศัย

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


1) เพื่อจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณ เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์เชิงสัญญากับคุณ; เพื่อจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา ธุรกรรมทางการเงินและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เช่น การตรวจสอบ, การทวนสอบยืนยัน, การยกเลิกธุรกรรม; เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้, การเบิกจ่ายเงินสด, และเจ้าหนี้การค้า; เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสมาชิกภาพของคุณ; เพื่อเก็บบันทึกหลักฐาน; และเพื่อส่งคำเชิญให้คุณเข้าร่วมงานกิจกรรมและบริการของเรา เพื่อจัดงานกิจกรรม, สถานที่, และบริการอื่น ๆ ให้แก่คุณ

2) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด, ข้อเสนอพิเศษ, สิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น, ประกาศ, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจตามความชอบของคุณที่ได้แจ้งไว้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม

3) การจับรางวัล การประกวดแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมในโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ การประกวดแข่งขัน การจับรางวัล สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่สุดพิเศษเฉพาะคุณ และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ

4) การลงทะเบียนและการพิสูจน์ตัวบุคคล เพื่อลงทะเบียน ยืนยัน ระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตนหรืออัตลักษณ์บุคคลของคุณ

5) การสื่อสารและบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณได้รับจากเรารวมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากคุณ; เพื่อดำเนินการและปรับปรุงข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน; เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สินค้าและบริการแก่คุณ; เพื่อจัดการรับมือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการลูกค้า คำร้องขอ คำติชม ข้อร้องเรียน การเรียกร้องสิทธิ์การรับประกัน ข้อพิพาท หรือการชดเชยค่าสินไหมทดแทน; เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิคและข้อตกลงการค้า

6) การทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน เช่น การดำเนินการชำระเงินหรือธุรกรรมต่าง ๆ การวางบิล การดำเนินการ การหักบัญชี การคืนเงิน หรือกิจกรรมการไกล่เกลี่ย ซึ่งรวมถึงธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดหรือการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาบันทึก การออกหนังสือเรียกชำระเงิน ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และการจัดส่งเอกสารดังกล่าว

7) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ, การวิจัยตลาด, การสำรวจตลาด, การประเมินผลตลาด, และพฤติกรรมการตลาด; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาดและข้อเสนอการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ของเรา; เพื่อประเมินประโยชน์ที่คุณได้รับจากโซลูชั่นต่าง ๆ; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนาต้นแบบโดยแบ่งประเภทตามกลุ่มลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น); เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ; เพื่อประเมินผล พัฒนา จัดการ ปรับปรุง ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินธุรกิจสำหรับคุณและลูกค้าของเราทุกคน

8) การดำเนินธุรกิจ เช่น เพื่อปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน; เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับป้องกันความเสี่ยง (เช่น พัฒนาต้นแบบเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือคาดการณ์โอกาสการเกิดอุบัติเหตุ); เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า; เพื่อดำเนินการควบคุมความเสี่ยงสถาบัน การตรวจสอบบัญชีและการเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ; เพื่อจัดเก็บบันทึกทางธุรกิจรวมทั้งดำเนินการ จัดการ และคงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจของเรา; เพื่อรักษาการปฏิบัติงานด้านไอที การจัดการระบบสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของระบบไอทีและการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไอที; และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการบริหารจัดการธุรกิจภายในสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการขั้นตอนภายในองค์กร; เพื่อเก็บรักษาบันทึกความถี่การเข้าชม

9) การปฏิบัติตามระเบียบบังคับและข้อผูกพัน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเราจำเป็นต้องกระทำการเช่นนั้นตามกฎหมาย และเมื่อการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าว; เพื่อจัดทำและจัดการแจ้งภาษี; เพื่อติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษี หน่วยงานกำกับดูแลการบริการด้านการเงิน และหน่วยงานที่กำกับดูและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ และเพื่อการสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

10) การทำงานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เช่น เพื่อดูแล ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่ออำนวยความสะดวกและให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย; เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดวางและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงระบบที่เรามีให้บริการและเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

11) การปกป้องผลประโยชน์ เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา; เพื่อสอดส่องและป้องกันการประพฤติผิดในสถานประกอบการของเรา ยกตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจหา ป้องกัน และตอบสนองต่อการการเรียกร้องสิทธิโดยทุจริต และเพื่อกำหนดความเสี่ยงการฉ้อโกงรวมทั้งระบุธุรกรรมอันเป็นการฉ้อโกง การเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย; เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียซึ่งทรัพย์สินของเรา; เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบและบันทึกภายใน การจัดการสินทรัพย์ ระบบ และการควบคุมกิจการอื่น ๆ; เพื่อติดตามสถานการณ์; เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำความผิดทางอาญา; และเพื่อป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา สำหรับใช้อ้างอิงและเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิ์และการดำเนินคดี

12) การทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริษัท ในกรณีที่มีการขาย โอน ควบกิจการ ปฏิรูปองค์กร หรือกรณีที่คล้ายกันนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่าหนึ่งรายได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น ๆ

13) ชีวิต เพื่อปกป้องและยับยั้งอันตรายอันเกิดกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลหนึ่ง ๆ

ทั้งนี้ หากคุณไม่ยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณได้

2.2.7     ศูนย์ประชุม

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณ เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์เชิงสัญญากับคุณ; เพื่อจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา ธุรกรรมทางการเงินและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เช่น การตรวจสอบ, การทวนสอบยืนยัน, การยกเลิกธุรกรรม; เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้, การเบิกจ่ายเงินสด, และเจ้าหนี้การค้า; เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสมาชิกภาพของคุณ; เพื่อเก็บบันทึกหลักฐาน; และเพื่อส่งคำเชิญให้คุณเข้าร่วมงานกิจกรรมและบริการของเรา เพื่อจัดงานกิจกรรม, สถานที่, และบริการอื่น ๆ ให้แก่คุณ

2) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด, ข้อเสนอพิเศษ, สิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น, ประกาศ, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจตามความชอบของคุณที่ได้แจ้งไว้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม

3) การจับรางวัล การประกวดแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมในโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ การประกวดแข่งขัน การจับรางวัล สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่สุดพิเศษเฉพาะคุณ และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ

4) การลงทะเบียนและการพิสูจน์ตัวบุคคล เพื่อลงทะเบียน ยืนยัน ระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตนหรืออัตลักษณ์บุคคลของคุณ

5) การสื่อสารและบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณได้รับจากเรารวมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากคุณ; เพื่อดำเนินการและปรับปรุงข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน; เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สินค้าและบริการแก่คุณ; เพื่อจัดการรับมือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการลูกค้า คำร้องขอ คำติชม ข้อร้องเรียน การเรียกร้องสิทธิ์การรับประกัน ข้อพิพาท หรือการชดเชยค่าสินไหมทดแทน; เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิคและข้อตกลงการค้า

6) การทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน เช่น การดำเนินการชำระเงินหรือธุรกรรมต่าง ๆ การวางบิล การดำเนินการ การหักบัญชี การคืนเงิน หรือกิจกรรมการไกล่เกลี่ย ซึ่งรวมถึงธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดหรือการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาบันทึก การออกหนังสือเรียกชำระเงิน ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และการจัดส่งเอกสารดังกล่าว

7) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ, การวิจัยตลาด, การสำรวจตลาด, การประเมินผลตลาด, และพฤติกรรมการตลาด; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาดและข้อเสนอการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ของเรา; เพื่อประเมินประโยชน์ที่คุณได้รับจากโซลูชั่นต่าง ๆ; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนาต้นแบบโดยแบ่งประเภทตามกลุ่มลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น); เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ; เพื่อประเมินผล พัฒนา จัดการ ปรับปรุง ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินธุรกิจสำหรับคุณและลูกค้าของเราทุกคน

8) การดำเนินธุรกิจ เช่น เพื่อปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน; เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับป้องกันความเสี่ยง (เช่น พัฒนาต้นแบบเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือคาดการณ์โอกาสการเกิดอุบัติเหตุ); เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า; เพื่อดำเนินการควบคุมความเสี่ยงสถาบัน การตรวจสอบบัญชีและการเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ; เพื่อจัดเก็บบันทึกทางธุรกิจรวมทั้งดำเนินการ จัดการ และคงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจของเรา; เพื่อรักษาการปฏิบัติงานด้านไอที การจัดการระบบสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของระบบไอทีและการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไอที; และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการบริหารจัดการธุรกิจภายในสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการขั้นตอนภายในองค์กร; เพื่อเก็บรักษาบันทึกความถี่การเข้าชม

9) การปฏิบัติตามระเบียบบังคับและข้อผูกพัน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเราจำเป็นต้องกระทำการเช่นนั้นตามกฎหมาย และเมื่อการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าว; เพื่อจัดทำและจัดการแจ้งภาษี; เพื่อติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษี หน่วยงานกำกับดูแลการบริการด้านการเงิน และหน่วยงานที่กำกับดูและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ และเพื่อการสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

10) การทำงานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เช่น เพื่อดูแล ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่ออำนวยความสะดวกและให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย; เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดวางและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงระบบที่เรามีให้บริการและเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

11) การปกป้องผลประโยชน์ เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา; เพื่อสอดส่องและป้องกันการประพฤติผิดในสถานประกอบการของเรา ยกตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจหา ป้องกัน และตอบสนองต่อการการเรียกร้องสิทธิโดยทุจริต และเพื่อกำหนดความเสี่ยงการฉ้อโกงรวมทั้งระบุธุรกรรมอันเป็นการฉ้อโกง การเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย; เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียซึ่งทรัพย์สินของเรา; เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบและบันทึกภายใน การจัดการสินทรัพย์ ระบบ และการควบคุมกิจการอื่น ๆ; เพื่อติดตามสถานการณ์; เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำความผิดทางอาญา; และเพื่อป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา สำหรับใช้อ้างอิงและเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิ์และการดำเนินคดี

12) การทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริษัท ในกรณีที่มีการขาย โอน ควบกิจการ ปฏิรูปองค์กร หรือกรณีที่คล้ายกันนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่าหนึ่งรายได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น ๆ

13) ชีวิต เพื่อปกป้องและยับยั้งอันตรายอันเกิดกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลหนึ่ง ๆ

ทั้งนี้ หากคุณไม่ยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณได้

2.2.8     ดาต้าเซ็นเตอร์

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณ เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์เชิงสัญญากับคุณ; เพื่อจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา ธุรกรรมทางการเงินและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เช่น การตรวจสอบ, การทวนสอบยืนยัน, การยกเลิกธุรกรรม; เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้, การเบิกจ่ายเงินสด, และเจ้าหนี้การค้า; เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสมาชิกภาพของคุณ; เพื่อเก็บบันทึกหลักฐาน; และเพื่อส่งคำเชิญให้คุณเข้าร่วมงานกิจกรรมและบริการของเรา เพื่อจัดงานกิจกรรม, สถานที่, และบริการอื่น ๆ ให้แก่คุณ

2) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด, ข้อเสนอพิเศษ, สิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น, ประกาศ, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจตามความชอบของคุณที่ได้แจ้งไว้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม

3) การจับรางวัล การประกวดแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมในโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ การประกวดแข่งขัน การจับรางวัล สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่สุดพิเศษเฉพาะคุณ และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ

4) การลงทะเบียนและการพิสูจน์ตัวบุคคล เพื่อลงทะเบียน ยืนยัน ระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตนหรืออัตลักษณ์บุคคลของคุณ

5) การสื่อสารและบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณได้รับจากเรารวมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากคุณ; เพื่อดำเนินการและปรับปรุงข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน; เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สินค้าและบริการแก่คุณ; เพื่อจัดการรับมือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการลูกค้า คำร้องขอ คำติชม ข้อร้องเรียน การเรียกร้องสิทธิ์การรับประกัน ข้อพิพาท หรือการชดเชยค่าสินไหมทดแทน; เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิคและข้อตกลงการค้า

6) การทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน เช่น การดำเนินการชำระเงินหรือธุรกรรมต่าง ๆ การวางบิล การดำเนินการ การหักบัญชี การคืนเงิน หรือกิจกรรมการไกล่เกลี่ย ซึ่งรวมถึงธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดหรือการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาบันทึก การออกหนังสือเรียกชำระเงิน ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และการจัดส่งเอกสารดังกล่าว

7) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ, การวิจัยตลาด, การสำรวจตลาด, การประเมินผลตลาด, และพฤติกรรมการตลาด; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาดและข้อเสนอการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ของเรา; เพื่อประเมินประโยชน์ที่คุณได้รับจากโซลูชั่นต่าง ๆ; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนาต้นแบบโดยแบ่งประเภทตามกลุ่มลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น); เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ; เพื่อประเมินผล พัฒนา จัดการ ปรับปรุง ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินธุรกิจสำหรับคุณและลูกค้าของเราทุกคน

8) การดำเนินธุรกิจ เช่น เพื่อปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน; เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับป้องกันความเสี่ยง (เช่น พัฒนาต้นแบบเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือคาดการณ์โอกาสการเกิดอุบัติเหตุ); เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า; เพื่อดำเนินการควบคุมความเสี่ยงสถาบัน การตรวจสอบบัญชีและการเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ; เพื่อจัดเก็บบันทึกทางธุรกิจรวมทั้งดำเนินการ จัดการ และคงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจของเรา; เพื่อรักษาการปฏิบัติงานด้านไอที การจัดการระบบสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของระบบไอทีและการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไอที; และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการบริหารจัดการธุรกิจภายในสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการขั้นตอนภายในองค์กร; เพื่อเก็บรักษาบันทึกความถี่การเข้าชม

9) การปฏิบัติตามระเบียบบังคับและข้อผูกพัน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเราจำเป็นต้องกระทำการเช่นนั้นตามกฎหมาย และเมื่อการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าว; เพื่อจัดทำและจัดการแจ้งภาษี; เพื่อติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษี หน่วยงานกำกับดูแลการบริการด้านการเงิน และหน่วยงานที่กำกับดูและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ และเพื่อการสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

10) การทำงานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เช่น เพื่อดูแล ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่ออำนวยความสะดวกและให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย; เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดวางและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงระบบที่เรามีให้บริการและเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

11) การปกป้องผลประโยชน์ เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา; เพื่อสอดส่องและป้องกันการประพฤติผิดในสถานประกอบการของเรา ยกตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจหา ป้องกัน และตอบสนองต่อการการเรียกร้องสิทธิโดยทุจริต และเพื่อกำหนดความเสี่ยงการฉ้อโกงรวมทั้งระบุธุรกรรมอันเป็นการฉ้อโกง การเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย; เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียซึ่งทรัพย์สินของเรา; เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบและบันทึกภายใน การจัดการสินทรัพย์ ระบบ และการควบคุมกิจการอื่น ๆ; เพื่อติดตามสถานการณ์; เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำความผิดทางอาญา; และเพื่อป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา สำหรับใช้อ้างอิงและเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิ์และการดำเนินคดี

12) การทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริษัท ในกรณีที่มีการขาย โอน ควบกิจการ ปฏิรูปองค์กร หรือกรณีที่คล้ายกันนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่าหนึ่งรายได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น ๆ

13) ชีวิต เพื่อปกป้องและยับยั้งอันตรายอันเกิดกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลหนึ่ง ๆ

ทั้งนี้ หากคุณไม่ยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณได้

2.2.9     สมาร์ทซิตี้ / ศูนย์แสดงศิลปะและวัฒนธรรม

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณ เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์เชิงสัญญากับคุณ; เพื่อจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา ธุรกรรมทางการเงินและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เช่น การตรวจสอบ, การทวนสอบยืนยัน, การยกเลิกธุรกรรม; เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้, การเบิกจ่ายเงินสด, และเจ้าหนี้การค้า; เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสมาชิกภาพของคุณ; เพื่อเก็บบันทึกหลักฐาน; และเพื่อส่งคำเชิญให้คุณเข้าร่วมงานกิจกรรมและบริการของเรา เพื่อจัดงานกิจกรรม, สถานที่, และบริการอื่น ๆ ให้แก่คุณ

2) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด, ข้อเสนอพิเศษ, สิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น, ประกาศ, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจตามความชอบของคุณที่ได้แจ้งไว้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม

3) การจับรางวัล การประกวดแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมในโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ การประกวดแข่งขัน การจับรางวัล สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่สุดพิเศษเฉพาะคุณ และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ

4) การลงทะเบียนและการพิสูจน์ตัวบุคคล เพื่อลงทะเบียน ยืนยัน ระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตนหรืออัตลักษณ์บุคคลของคุณ

5) การสื่อสารและบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณได้รับจากเรารวมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากคุณ; เพื่อดำเนินการและปรับปรุงข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน; เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สินค้าและบริการแก่คุณ; เพื่อจัดการรับมือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการลูกค้า คำร้องขอ คำติชม ข้อร้องเรียน การเรียกร้องสิทธิ์การรับประกัน ข้อพิพาท หรือการชดเชยค่าสินไหมทดแทน; เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิคและข้อตกลงการค้า

6) การทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน เช่น การดำเนินการชำระเงินหรือธุรกรรมต่าง ๆ การวางบิล การดำเนินการ การหักบัญชี การคืนเงิน หรือกิจกรรมการไกล่เกลี่ย ซึ่งรวมถึงธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดหรือการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาบันทึก การออกหนังสือเรียกชำระเงิน ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และการจัดส่งเอกสารดังกล่าว

7) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ, การวิจัยตลาด, การสำรวจตลาด, การประเมินผลตลาด, และพฤติกรรมการตลาด; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาดและข้อเสนอการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ของเรา; เพื่อประเมินประโยชน์ที่คุณได้รับจากโซลูชั่นต่าง ๆ; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนาต้นแบบโดยแบ่งประเภทตามกลุ่มลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น); เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ; เพื่อประเมินผล พัฒนา จัดการ ปรับปรุง ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินธุรกิจสำหรับคุณและลูกค้าของเราทุกคน

8) การดำเนินธุรกิจ เช่น เพื่อปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน; เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับป้องกันความเสี่ยง (เช่น พัฒนาต้นแบบเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือคาดการณ์โอกาสการเกิดอุบัติเหตุ); เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า; เพื่อดำเนินการควบคุมความเสี่ยงสถาบัน การตรวจสอบบัญชีและการเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ; เพื่อจัดเก็บบันทึกทางธุรกิจรวมทั้งดำเนินการ จัดการ และคงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจของเรา; เพื่อรักษาการปฏิบัติงานด้านไอที การจัดการระบบสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของระบบไอทีและการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไอที; และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการบริหารจัดการธุรกิจภายในสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการขั้นตอนภายในองค์กร; เพื่อเก็บรักษาบันทึกความถี่การเข้าชม

9) การปฏิบัติตามระเบียบบังคับและข้อผูกพัน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเราจำเป็นต้องกระทำการเช่นนั้นตามกฎหมาย และเมื่อการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าว; เพื่อจัดทำและจัดการแจ้งภาษี; เพื่อติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษี หน่วยงานกำกับดูแลการบริการด้านการเงิน และหน่วยงานที่กำกับดูและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ และเพื่อการสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

10) การทำงานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เช่น เพื่อดูแล ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่ออำนวยความสะดวกและให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย; เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดวางและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงระบบที่เรามีให้บริการและเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

11) การปกป้องผลประโยชน์ เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา; เพื่อสอดส่องและป้องกันการประพฤติผิดในสถานประกอบการของเรา ยกตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจหา ป้องกัน และตอบสนองต่อการการเรียกร้องสิทธิโดยทุจริต และเพื่อกำหนดความเสี่ยงการฉ้อโกงรวมทั้งระบุธุรกรรมอันเป็นการฉ้อโกง การเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย; เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียซึ่งทรัพย์สินของเรา; เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบและบันทึกภายใน การจัดการสินทรัพย์ ระบบ และการควบคุมกิจการอื่น ๆ; เพื่อติดตามสถานการณ์; เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำความผิดทางอาญา; และเพื่อป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา สำหรับใช้อ้างอิงและเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิ์และการดำเนินคดี

12) การทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริษัท ในกรณีที่มีการขาย โอน ควบกิจการ ปฏิรูปองค์กร หรือกรณีที่คล้ายกันนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่าหนึ่งรายได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น ๆ

13) ชีวิต เพื่อปกป้องและยับยั้งอันตรายอันเกิดกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลหนึ่ง ๆ

ทั้งนี้ หากคุณไม่ยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณได้

2.2.10     ซอฟแวร์แอฟพลิเคชัน

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณ เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์เชิงสัญญากับคุณ; เพื่อจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา ธุรกรรมทางการเงินและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เช่น การตรวจสอบ, การทวนสอบยืนยัน, การยกเลิกธุรกรรม; เพื่ออนุญาตการเข้าถึงสถานประกอบการ; เพื่อจัดทำช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ, ที่จอดรถ, บ้านที่สามารถเชื่อมต่อถึงกัน, การจัดการพื้นที่, การสร้างความผูกพันก่อนเที่ยวชม, การจัดการสำนักงานและโปรแกรมออนไลน์; เพื่อให้บริการ Wi-Fi

2) การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งการสื่อสารการตลาด, ข้อเสนอพิเศษ, สิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น, ประกาศ, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ จากกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจตามความชอบของคุณที่ได้แจ้งไว้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม

3) การจับรางวัล การประกวดแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมในโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ การประกวดแข่งขัน การจับรางวัล สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่สุดพิเศษเฉพาะคุณ และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่น ๆ

4) การลงทะเบียนและการพิสูจน์ตัวบุคคล เพื่อลงทะเบียน ยืนยัน ระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตนหรืออัตลักษณ์บุคคลของคุณ

5) การสื่อสารและบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณได้รับจากเรารวมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากคุณ; เพื่อดำเนินการและปรับปรุงข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน; เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สินค้าและบริการแก่คุณ; เพื่อจัดการรับมือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการลูกค้า คำร้องขอ คำติชม ข้อร้องเรียน การเรียกร้องสิทธิ์การรับประกัน ข้อพิพาท หรือการชดเชยค่าสินไหมทดแทน; เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิคและข้อตกลงการค้า

6) การทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน เช่น การดำเนินการชำระเงินหรือธุรกรรมต่าง ๆ การวางบิล การดำเนินการ การหักบัญชี การคืนเงิน หรือกิจกรรมการไกล่เกลี่ย ซึ่งรวมถึงธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดหรือการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาบันทึก การออกหนังสือเรียกชำระเงิน ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และการจัดส่งเอกสารดังกล่าว

7) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ, การวิจัยตลาด, การสำรวจตลาด, การประเมินผลตลาด, และพฤติกรรมการตลาด; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาดและข้อเสนอการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ของเรา; เพื่อประเมินประโยชน์ที่คุณได้รับจากโซลูชั่นต่างๆ; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนาต้นแบบโดยแบ่งประเภทตามกลุ่มลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น); เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ; เพื่อประเมินผล พัฒนา จัดการ ปรับปรุง ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินธุรกิจสำหรับคุณและลูกค้าของเราทุกคน

8) การดำเนินธุรกิจ เช่น เพื่อปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน; เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล; เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับป้องกันความเสี่ยง (เช่น พัฒนาต้นแบบเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือคาดการณ์โอกาสการเกิดอุบัติเหตุ); เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า; เพื่อดำเนินการควบคุมความเสี่ยงสถาบัน การตรวจสอบบัญชีและการเก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ; เพื่อจัดเก็บบันทึกทางธุรกิจรวมทั้งดำเนินการ จัดการ และคงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจของเรา; เพื่อรักษาการปฏิบัติงานด้านไอที การจัดการระบบสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของระบบไอทีและการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไอที; และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการบริหารจัดการธุรกิจภายในสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการขั้นตอนภายในองค์กร; เพื่อเก็บรักษาบันทึกความถี่การเข้าชม

9) การปฏิบัติตามระเบียบบังคับและข้อผูกพัน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเราจำเป็นต้องกระทำการเช่นนั้นตามกฎหมาย และเมื่อการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าว; เพื่อจัดทำและจัดการแจ้งภาษี; เพื่อติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษี หน่วยงานกำกับดูแลการบริการด้านการเงิน และหน่วยงานที่กำกับดูและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ และเพื่อการสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

10) การทำงานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เช่น เพื่อดูแล ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่ออำนวยความสะดวกและให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย; เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดวางและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา; เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงระบบที่เรามีให้บริการและเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

11) การปกป้องผลประโยชน์ เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา; เพื่อสอดส่องและป้องกันการประพฤติผิดในสถานประกอบการของเรา ยกตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจหา ป้องกัน และตอบสนองต่อการการเรียกร้องสิทธิโดยทุจริต และเพื่อกำหนดความเสี่ยงการฉ้อโกงรวมทั้งระบุธุรกรรมอันเป็นการฉ้อโกง การเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย; เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียซึ่งทรัพย์สินของเรา; เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบและบันทึกภายใน การจัดการสินทรัพย์ ระบบ และการควบคุมกิจการ อื่นๆ; เพื่อติดตามสถานการณ์; เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำความผิดทางอาญา และเพื่อป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของเรา สำหรับใช้อ้างอิงและเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิ์และการดำเนินคดี

12) การทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริษัท ในกรณีที่มีการขาย โอน ควบกิจการ ปฏิรูปองค์กร หรือกรณีที่คล้ายกันนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่าหนึ่งรายได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น ๆ

13) ชีวิต เพื่อปกป้องและยับยั้งอันตรายอันเกิดกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลหนึ่ง ๆ

14) วัตถุประสงค์ในการทำงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเว็บไซต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนั้น เพื่อการเก็บประวัติการเข้าใช้งานในระยะสั้นในอันที่จะสอบสวนความพยายามในการจู่โจมเว็บไซต์ หรือการใช้ในทางที่ผิด

15) คุกกี้ กรุณาดูนโยบายคุกกี้ที่นี่

16) บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ กรุณาดูนโยบายคุกกี้ เกี่ยวกับบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ได้ที่นี่

ทั้งนี้ หากคุณไม่ยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณได้

3.     บุคคลที่เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้รับทราบ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์แห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยบุคคลที่สามเหล่านั้นอาจอยู่ในประเทศไทยและพื้นที่อื่นนอกประเทศไทย ทั้งนี้ คุณสามารถดูรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้นได้ เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลเหล่านั้นเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เนื่องจากคุณเองอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

3.1     ระบบนิเวศข้อมูลของกลุ่มบริษัทวันแบงค็อก
เนื่องด้วยบริษัท วัน แบงค็อก จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด, บริษัท วัน แบงค็อก เวนเจอร์ จำกัด, บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ จำกัด, บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (รวมกันเรีกว่า “กลุ่มบริษัทวันแบงค็อก”) ซึ่งทุกบริษัททำงานร่วมกันและแบ่งปันการบริการลูกค้าและระบบต่าง ๆ บางส่วนร่วมกัน ซึ่งรวมถึงบริการและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ดังนั้น เราจึงอาจมีความจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออนุญาตให้บริษัทอื่นภายในกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทวันแบงค็อกสามารถอาศัยความยินยอมที่บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด ได้รับมาได้


3.2     ผู้ให้บริการของเรา
เราอาจใช้บริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับเหมา ดำเนินการให้บริการในนามของเราหรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้แก่คุณ โดยที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ให้บริการของเรา หรือซัพพลายเออร์บุคคลนอก อันประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์, ผู้ให้บริการด้านไอทีและบริษัทให้ความช่วยเหลือด้านไอที (2) นักการตลาด, สื่อโฆษณา, นักออกแบบ, ครีเอทีฟ, หน่วยงานประชาสัมพันธ์ (3) นักจัดแคมเปญ ผู้จัดงาน นักจัดกิจกรรมการตลาด และหน่วยงานด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (4) ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลและระบบคลาวด์ (5) ผู้ให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สิน (6) ตัวแทนจำหน่าย (7) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และการจัดส่งสินค้า (8) ผู้ให้บริการชำระเงินและระบบการชำระเงิน (9) บริษัทตัวแทนด้านการวิจัย (10) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ (11) บริษัทตัวแทนด้านการสำรวจ (12) ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้า (13) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและการสื่อสาร (14) ผู้ให้บริการงานธุรการซึ่งเป็นบุคคลนอก (15) ผู้ให้บริการด้านงานพิมพ์

ในระยะเวลาที่มีการให้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเราเฉพาะที่จำเป็นสำหรับใช้ในการดำเนินการให้บริการเท่านั้น และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่นำไปใช้ซึ่งข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการที่เราทำงานร่วมด้วยนั้นจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด


3.3     หุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา
เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บริษัทต่าง ๆ ที่เราเป็นหุ้นส่วนด้วยเพื่อยื่นเสนอหรือโปรโมทสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้กับลูกค้าของเราหรือกลุ่มลูกค้าที่คาดหวัง ยกตัวอย่างเช่น หุ้นส่วนที่เป็นสถาบันการเงิน บริษัทด้านโซลูชั่นการเข้าถึง บริษัทด้านโทรคมนาคม สปอนเซอร์ หุ้นส่วนร่วมแบรนด์ และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เราทำการตลาดและจับคู่สินค้าเพื่อส่งเสริมการขายร่วมกัน


3.4     บุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนด
ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เราเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรือเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่นใด หรือความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ หรือเพื่อสืบหา ป้องกัน หรือจัดการปัญหาการทุจริตฉ้อโกง ปัญหาด้านความมั่นคงหรือปัญหาด้านความปลอดภัย

3.5     ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ
ประกอบด้วยผู้ให้บริการด้านการจัดการสินทรัพย์ นิติกร ช่างเทคนิค และนักตรวจสอบบัญชีที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเราและการป้องกันหรือนำมาซึ่งการเรียกร้องตามกฎหมาย


3.6     ผู้รับมอบสิทธิและ/หรือพันธะผูกพัน
ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การขาย การซื้อ กิจการร่วมค้า การโอนสิทธิ การถ่ายโอนหรือการมอบให้อย่างอื่นใดซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของกิจการ สินทรัพย์ หรือหุ้นส่วนของเราหรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน บุคคลที่สามในฐานะผู้รับมอบสิทธิของเราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วยความใส่ใจในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


4.     การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ


เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการด้านการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกัน เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกถ่ายโอนอย่างปลอดภัย และให้มั่นใจว่าฝ่ายที่ได้รับข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมหรือข้อยกเว้นอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมจากคุณเมื่อกฎหมายกำหนดว่าการถ่ายโอนข้อมูลข้ามแดนจำเป็นต้องได้รับความยินยอม


5.     ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นเวลานานเท่าที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมา และเพื่อให้ตอบสนองต่อธุรกิจของเราและ/หรือพันธะผูกพันทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ การที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล ซึ่งข้อมูลบางอย่างอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ยาวนานกว่า ทั้งนี้ เราจะกระทำการเช่นนั้นได้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด


6.     สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้เงื่อนไขแห่งกฎหมายที่บังคับใช้และข้อยกเว้นแห่งกฎหมายนั้น คุณอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้

1) การเข้าถึง: คุณอาจมีสิทธิในการเข้าถึงหรือร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของตัวคุณเอง เราอาจจำเป็นต้องให้คุณพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลก่อนให้ข้อมูลที่มีการร้องขอมาแก่คุณ

2) การแก้ไข: คุณอาจมีสิทธิขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบันได้

3) การโอนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองอยู่เกี่ยวกับคุณได้ทั้งรูปแบบเชิงโครงสร้างและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ดูแลข้อมูลอีกคนหนึ่งได้ โดยที่ (ก) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา และ (ข) เราทำการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยอาศัยความยินยอมจากคุณหรือมีการทำสัญญากับคุณ

4) การคัดค้าน: คุณมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เช่น การคัดค้านการทำการตลาดทางตรง

5) การยับยั้ง: คุณอาจมีสิทธิยับยั้งการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี

6) การเพิกถอนความยินยอม: คุณมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ เพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7) การลบทิ้ง: คุณมีสิทธิขอให้เราลบทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุชี้ตัวบุคคลได้ เว้นแต่เราไม่มีพันธะผูกพันที่ต้องกระทำการเช่นนั้น หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้เพื่อปฏิบัติตามพันธะผูกพันตามกฎหมาย หรือเพื่อตั้งหลักฐาน ดำเนินการ หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย

8) ยื่นข้อร้องเรียน: คุณอาจมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ เมื่อคุณมีเหตุอันเชื่อได้ว่าการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล


7.     รายละเอียดการติดต่อของเรา


หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่:

1) บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด
• ปาร์คเวนเชอร์ อิโคเพล็กซ์ ชั้นที่ 19 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
• หมายเลขโทรศัพท์ 66 (0) 2 081 3700
• อีเมล: [email protected]

**********
 

1.1 ข้อมูลที่บริษัทรวบรวมผ่านทางเทคโนโลยีออนไลน์


บริษัท บริษัทในเครือ และบริษัทอื่น เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี และผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์จะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คุกกี้ (cookies) บีคอน (beacons) แท็ก (tags) และพื้นที่จัดเก็บใน local storage และบนคลาวด์ (cloud) และสคริปต์ (scripts) เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของบริษัทได้ง่ายขึ้น (ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันบนมือถือ) และช่วยบริษัทในการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบริษัท (รวมถึงแอปพลิเคชันบนมือถือ) โดยจะนำมาใช้วิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้เว็บไซต์ (รวมถึงเว็บไซต์อื่นและแอปพลิเคชันบนมือถือที่ผู้ใช้บริการคลิกเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของบริษัท) และจะรวบรวมข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของบริษัท


1.2 ข้อมูลที่บริษัทรวบรวมโดยไม่ต้องขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ


1.2.1 วัตถุประสงค์การใช้งาน

ในกรณีที่เป็นการใช้เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางข้อมูล บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลการเข้าถึงที่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการส่งถึงบริษัทโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์บันทึกของบริษัทบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเกี่ยวกับคำขอของลูกค้า วันที่และเวลาของการดูหน้าเว็บไซต์ ความสำเร็จในการเรียกเว็บเพจ ปริมาณข้อมูลที่มีการถ่ายโอน ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้บริการใช้ ระบบปฏิบัติการที่ผู้ใช้บริการใช้ รวมถึงข้อมูลเลขชุดอินเทอร์เน็ต (IP Address) ที่ผู้ให้บริการกำหนดให้แก่ผู้ใช้บริการ และหน้าเว็บที่ผู้ใช้บริการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเชิงเทคนิคเพื่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ เป็นการสมควรที่จะจัดเก็บไฟล์บันทึกไว้ในระยะสั้นสำหรับการตรวจสอบความพยายามในการโจมตีบนเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือการใช้งานในทางที่ผิดในภายหลัง ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล กล่าวคือ เพื่อทำให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขเหล่านี้ อนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกลบทิ้งหากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นี้อีกต่อไป


1.2.2 คุกกี้

บริษัทจะใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งคุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท และจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลนี้จะช่วยให้บริษัทเข้าใจความต้องการของผู้ใช้และพฤติกรรมด้านเทคนิคของเว็บไซต์ของบริษัทได้ดีขึ้น เพื่อที่บริษัทจะได้นำมาปรับปรุงเนื้อหา ความสามารถในการให้บริการ และความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ คุกกี้จะไม่สร้างความเสียหายแก่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการและไม่มีไวรัสใด ๆ อนึ่ง คุกกี้ที่บริษัทใช้ในเว็บไซต์เป็น session cookies ซึ่งจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้บริการปิดเบราว์เซอร์ โดยคุกกี้ดังกล่าวจะสร้าง session ID ให้แก่เบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการอันทำให้สามารถจับคู่การค้นหาด้วยเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการกับการใช้งานได้ ซึ่งเมื่อผู้ใช้บริการกลับมาเข้ามาใช้เว็บไซต์ของบริษัทแล้วจะทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้ session cookies จะถูกลบออกเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์
ผู้ใช้บริการมีสิทธิตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตนเพื่อไม่ให้มีการจัดเก็บคุกกี้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการตั้งแต่แรก หรือเพื่อให้คุกกี้ถูกลบออกเมื่อการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้บริษัทขอเรียนว่าผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนหน้าเว็บไซต์ได้


1.2.3 บริการวิเคราะห์เว็บไซต์

Google Universal Analytics

บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด ใช้บริการ Google Universal Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ของบริษัท Google Inc. ตั้งอยู่ที่ 1600 แอมพลิเธียเตอร์ พาร์คเวย์ เมาน์เทนวิว แคลิฟอร์เนีย 94043 สหรัฐอเมริกา (“Google”) ซึ่ง Google Universal Analytics จะมีการใช้คุกกี้ ทั้งนี้ การใช้คุกกี้จะช่วยให้สามารถกำหนดข้อมูล เซสชัน (sessions) และการโต้ตอบระหว่างอุปกรณ์ปลายทางกับหมายเลขผู้ใช้ (User ID) โดยการสร้างนามแฝง และเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทนั้นจะถูกถ่ายโอนไปเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google ที่สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการใช้ IP-Masking บนเว็บไซต์ของบริษัท Google จะทำการย่อ IP Address ของผู้ใช้บริการในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป หรือในรัฐอื่นที่ร่วมลงนามในข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป และมีเฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้นที่ IP Address แบบเต็มจะถูกย่อภายหลังจากโอนไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งในกรณีนี้ Google ตกลงจะอยู่ภายใต้บังคับกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield) ทั้งนี้ IP Address ที่เบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการส่งมายัง Google Analytics จะไม่ถูกนำไปรวมเข้ากับข้อมูลอื่นของ Google โดย Google จะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้แทนบริษัทไปเพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการเพิ่มเติมแก่บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลด้วยการว่าจ้าง Google เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล โดยบริษัทได้ทำสัญญากับ Google เพื่อให้ทำการประมวลผลข้อมูลตามมาตรา 28 ของกฎหมาย DSGVO หรือ General Data Protection Regulation (GDPR) ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะกำกับดูแลให้ Google ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแทนบริษัทเท่านั้น โดยจะดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ผู้ใช้บริการอาจห้ามไม่ให้มีการจัดเก็บคุกกี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของตน อย่างไรก็ดี บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถห้ามไม่ให้ Google เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้โดยสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ได้ที่นี่ และผู้ใช้บริการสามารถขอปิดการใช้งานได้โดยการติดตั้งระบบที่ผู้ใช้บริการห้ามไม่ให้ Google เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะมีประโยชน์โดยเฉพาะในกรณีที่ deactivation add-on ไม่ทำงาน เช่น บนอุปกรณ์มือถือ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้เว็บไซต์ของบริษัทกับเบราว์เซอร์/อุปกรณ์ปลายทางต่าง ๆ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้สำหรับเบราว์เซอร์/อุปกรณ์ปลายทางทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลด้วยการใช้Google Universal Analytics ได้ที่ https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=6010376 นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของตนด้วยการใช้บริการของ Google ได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้:

http://www.google.com/analytics/terms/th.
html https://policies.google.com