ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • คำสงวนสิทธิ์

คำสงวนสิทธิ์

ข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวอาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเพียงพอ ความใช้ได้ ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อท่านสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวอาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเพียงพอ ความใช้ได้ ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อท่านสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้