เมืองที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์สู่โครงการที่ยั่งยืน

SUSTAINABLE DISTRICT

วิสัยทัศน์สู่โครงการที่ยั่งยืน

One Bangkok มีเป้าหมายที่จะเป็นโครงการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Neighborhood Development Platinum แห่งแรกในประเทศไทย ด้วยอาคารที่สร้างขึ้นตามมาตรฐาน LEED และ WELL Platinum ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศแล้วยังมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ระดับโลกต่อไปด้วย โดยที่ดินจำนวน 50 ไร่จากทั้งหมด 108 ไร่ ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปิดโล่ง เพื่อให้ทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้ที่มาเยือนโครงการได้ใช้เวลาอย่างเพลิดเพลินร่วมกัน

ชีวิตยุคใหม่ในเมืองอัจฉริยะ
แนวทางสู่ความยั่งยืน

สู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

One Bangkok ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก รวมถึงแบ่งปันแนวคิดนี้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา โดยกลยุทธ์ที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาตั้งแต่การสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงการก้าวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ล้วนมุ่งเน้นสร้างประโยชน์ระยะยาวสำหรับผู้คนและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนและเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ

Smart City

ชีวิตที่ดีของผู้คนและสังคมโดยรวม

ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนคุณภาพที่เปิดกว้าง และตระหนักในศักยภาพของแต่ละบุคคล

ยกระดับคุณค่ามนุษย์

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การทำงาน และการใช้เวลาว่าง เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ และเพื่อเลื่อนอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ของประเทศไทย

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ลดการสร้างมลพิษให้กับโลก ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และปรับเปลี่ยนแนวทางให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ

ผลักดันให้มีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเลื่อนชั้นประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้อยู่ในระดับสูง และเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

Sustainability

การรับรองมาตรฐาน LEED และ WELL

ตรวจวัดคุณภาพ ให้การรับรอง และติดตามผลด้านประสิทธิภาพของตัวอาคาร ตลอดจนสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์

แนวคิดเมืองเดินได้

มีพื้นที่เปิดโล่งสำหรับเดินบนทางเท้า ระยะทาง 5 กม. รอบโครงการ พร้อมด้วยพื้นที่สาธารณะมากกว่า 60,000 ตร.ม. เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเดินออกกำลังและเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตกลางแจ้ง

พื้นที่ในร่มที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ

ภายในอาคารได้รับการออกแบบให้มีคุณภาพอากาศที่ดี มีแสงธรรมชาติส่องถึง ตลอดจนลดความเสี่ยงในการติดเชื้อผ่านการสัมผัสและการหายใจ

อาคารประสิทธิภาพสูง

ระบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ช่วยลดการใช้พลังงานและน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลดปริมานคาร์บอน

ลดโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีการบริหารจัดการและติดตามการใช้พลังงานและน้ำ ตลอดจนการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม 

ระบบป้องกันน้ำท่วม

ออกแบบเพื่อรองรับมหาอุทกภัย นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะช่วยให้สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

แนวทางเพื่อโลกอนาคต

One Bangkok ตระหนักถึงคุณค่าความยั่งยืนทั้งในด้านการออกแบบและการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของชุมชนในวันนี้และคนรุ่นหลัง เราจึงยกระดับมาตรฐานด้านความยั่งยืนด้วยการสร้างชุมชนสุขภาพดี และริเริ่มนำระบบที่ทันสมัยมาใช้ภายในโครงการ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน ทั้งนี้ โครงการกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาขอรับรองมาตรฐาน LEED, WELL และ TREES เพื่อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน

มาตรฐานสูงสุดสำหรับการอยู่อาศัย

LEED-ND
การรับรองมาตรฐานสากลสำหรับโครงการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมสุขภาพโดยรวม การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการออกแบบเมืองเพื่อการเติบโตอย่างชาญฉลาด มาตรฐาน LEED Neighborhood Development (LEED-ND)
เป้าหมายระดับแพลททินัม
ภายใต้ 5 หมวดหมู่
 • ที่ตั้งและการเชื่อมต่อในการเดินทาง (Smart Location & Linkage)
 • การออกแบบรูปแบบพื้นที่ชุมชน (Neighbourhood Pattern & Design)
 • อาคารและโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว Green Infrastructure & Buildings
 • นวัตกรรม (Innovation)
 • ลำดับความสำคัญของท้องถิ่น (Regional Priority)
 
Well Certification
การรับรองมาตรฐานสากลที่พิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของตัวอาคาร และความมุ่งมั่นของผู้พัฒนาที่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพเพื่อยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คน มาตรฐาน WELL Core & Shell (CS) เป้าหมายระดับแพลททินัมภายใต้ 7 หมวดหมู่
 • อากาศ (Air)
 • น้ำ (Water)
 • โภชนาการ (Nourishment)
 • แสงสว่าง (Light)
 • พื้นที่ออกกำลังกาย (Finess)
 • ความสะดวกสบาย (Comfort)
 • จิตใจ (Mind)
TGBI
การรับรองมาตรฐานของประเทศไทยสำหรับโครงการที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการจัดการอาคารและประสิทธิภาพการใช้พลังงานตลอดกระบวนการพัฒนา
มาตรฐานการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารสร้างใหม่ของประเทศไทย (TREES-NC) เป้าหมายระดับแพลททินัมภายใต้ 8 หมวดหมู่
 • การบริหารจัดการอาคาร (Building Management)
 • ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape)
 • การอนุรักษ์น้ำ (Water Conservation)
 • พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)
 • วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources)
 • คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality)
 • การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection)
 • นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation)

พัฒนาการอยู่อาศัยในเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

เมืองใหญ่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างมลพิษและมีการใช้พลังงานในระดับสูงที่สุดด้วย และด้วยสัดส่วนของประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในเมืองมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบให้มากกว่าที่ผ่านมาเพื่อเป็นการปกป้องคุณภาพของเมืองในอนาคต 
ในปีพ.ศ. 2493 มีประชากรทั่วโลกอาศัยอยู่ในเขตเมืองร้อยละ
29
ในปีพ.ศ. 2573 (คาดว่า) จะมีประชากรทั่วโลกอาศัยอยู่ในเขตเมืองร้อยละ
65