23 องค์กรเอกชนไทย เดินหน้าเจตนารมณ์ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน ลงนามความร่วมมือ CECI: Action for Sustainable Future พลิกโฉมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเติบโตยั่งยืน  

23 องค์กรเอกชนที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท นันทวัน จำกัด บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรพระนคร จำกัด บริษัท ฤทธา จำกัด บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัท ขอ รีไซเคิล จำกัด บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) และบริษัท วัตคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด

คุณนิธิ ภัทรโชค President, Cement and Building Materials Business, SCG ในฐานะของบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เปิดเผยว่า “CECI หรือกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ก่อตั้งในปี 2561 โดยเริ่มต้นจากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารของพันธมิตรองค์กรเอกชนในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งมีอุดมการณ์ร่วมกันและเล็งเห็นถึงความสำคัญว่า หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่จะช่วยบริหารจัดการปัญหาเศษวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มุ่งสู่การดำเนินอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Construction  เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและให้ผลตอบแทนทางสังคม

เอสซีจี ในฐานะของบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ได้เข้าร่วมกลุ่ม CECI ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งบริการ และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าผ่านกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ด้านการประหยัดพลังงาน ยืดอายุการใช้งาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน รวมถึงเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย ผ่านการรับรองสินค้า บริการ และโซลูชันด้วยฉลาก “SCG Green Choice” นอกจากนี้ เอสซีจียังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ “CPAC Green Solution” ที่จะช่วยลดเวลาการก่อสร้าง เพิ่มความแม่นยำ ลดการใช้ทรัพยากร ช่วยควบคุมต้นทุน และช่วยลดเศษวัสดุในไซต์งานก่อสร้างได้เป็นอย่างดีอีกด้วย” 

ทั้งนี้กลุ่ม CECI คาดหวังความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย โดยเริ่มจากความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทั้ง 23 องค์กรพร้อมเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรม ส่งต่อองหมุนเวียน นำไปสู่การยอมรับและประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหค์ความรู้เพื่อช่วยยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เพื่อมุ่งสู่ Green Construction ในอนาคต และเติบโตยั่งยืนร่วมกัน  

ติดตามข้อมูลข่าวสารของกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือ Circular Economy in Construction Industry (CECI) ได้ที่ https://www.facebook.com/CECIOfficialpage/ 

Tag

ความยั่งยืน

SHARE

ข่าวล่าสุด